استاندار خراسان رضوی گفت: ساخت آزادراه حرم تا حرم طبق برآورد صورت گرفته، ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و مولد سازی یکی از راه های تامین این اعتبار است.
source

source

source

By