یک موتورسوار که قصد داشت در جاده حرکات نمایشی انجام دهد و از کار خود فیلم تهیه کند، دچار حادثه شد. راننده کامیونی که در کنار موتورسوار قرار داشت، او را ندید و این بدلکار را نقش بر زمین کرد.

source

By