برای خودروهای «سبک دوگانه سوز»، هزینه معاینه فنی دقیقا معادل هزینه خودروهای «سبک بنزینی» است با این تفاوت که مالکان خودرو باید هزینه دیگری را هم برای بازرسی چشمی (تجهیزات و مخزن گاز) پرداخت کنند.  توجه داشته باشید که مخازن خودروها تا 6 سال پس از تاریخ درج تولید، نیازی به تست فنی ندارند. در صورت انجام تست نیز، تست مخزن تا 2 سال اعتبار دارد.

نرخ معاینه فنی خودروهای سبک گازسوز
شرح خدمات مراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی 119 هزارتومان
بازرسی چشمی تجهیزات1 24 هزارتومان
بازرسی چشمی مخزن2 28 هزارتومان

(1):به جز دو مخزن
(2):بدون بازکردن
*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه 1401 است.

نرخ معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز
شرح خدمات مراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی 119 هزارتومان
بازرسی چشمی تجهیزات1 24 هزارتومان
بازرسی چشمی مخزن2 28 هزارتومان

(1):به جز دو مخزن
(2):بدون بازکردن
*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه 1401 است.

نرخ معاینه فنی موتورسیکلت در سال 1402

شرح خدمات مراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی 22 هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه 1401 است.

source

By