Wp Header Logo 51.png

با رفع موانع تولید و عرضه، بازار خودرو در کشورهای اروپایی به یک حالت پایدار بازگشته بطوریکه نوامبر ۲۰۲۳ نیز شاهد رُشد فروش در این قاره هستیم.

source