Wp Header Logo 41.png

جرمی کلارکسون با تاکید بر این که برای اجرای گرندتور، زیادی چاق و پیر شده و از ریخت افتاده، از پایان ساخت این برنامه خودرویی آمازون خبر داد.

source