هزینه‌‌های درمان بیش از هزار کودک پروانه‌ای در طرح نیکوکاری جدید اسنپ تامین شد

اسنپ در طرح نیکوکاری جدید خود توانست هزینه‌‌های درمان بیش از هزار کودک پروانه‌ای را با امتیازهای اسنپ‌کلاب تامین کند. اسنپ در دوازدهمین طرح نیکوکاری خود با همکاری خیریه‌ «خانه‌…